Cafardini

pl / en
Tel. +48 601 571 174
Book an appoinment

Book an appointment - we are at your disposal.
Depending on your choice we can offer you an appointment in our convenient Cafardini Showroom in Warsaw, Grzybowska 5a or at your chosen venue (in chosen voivodeships.)

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych Cafardini Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Cafardini Sp. z o.o.

  W zależności od udzielonej zgody:

  • Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  • Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Cafardini Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Cafardini Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję Cafardini Sp. z o.o. na przesłaną wiadomość.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Information clause::

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we hereby inform you that:

 1. the Controller of your data is Cafardini Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut.
 2. Your data will only be processed for the purpose of:
  • preparing and replying to a voluntary inquiry (pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR). Personal data will be retained for a period of 3 months from the moment of the end of the correspondence on the matter or the withdrawal of the granted consent;
  • statistics and archiving (pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR). Personal data will be retained for the period necessary for this purpose by Cafardini Sp. z o.o.

  Subject to consent:

  • Direct marketing, in connection with the consent granted for the processing of personal data (pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR). Your personal data will be processed until your consent is withdrawn;
  • Sending commercial information, in connection with the consent granted for the processing of personal data (pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR). Your personal data will be processed until your consent is withdrawn.
 3. Your personal data may be transferred to entities entrusted by Cafardini Sp. z o.o. with the processing of personal data on the basis of agreements and to entities entitled to obtain personal data on the basis of provisions of law;
 4. You have the right to request Cafardini Sp. z o.o. to access, rectify, delete your data or limit the processing thereof. You have the right to object to the processing and the right to transfer the data;
 5. You have the right to withdraw your consent granted for the processing of the data at any time (without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal);
 6. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority competent for the protection of personal data.
 7. Providing your personal data is voluntary, however, failure to provide it may makes it difficult or impossible for Cafardini Sp. z o.o. to respond to the message sent.
 8. Your personal data will not be subject to automated decision making, including profiling.
or call 601 571 174
Find us

1.
Book an appointment in the Mazowieckie:
Contact: +48 601 571 174
2.
Book an appoinment in the Małopolskie, Podkarpackie,
Lubelskie, Świętokrzyskie:

Contact: +48 601 571 191, +48 607 665 558
3.
Book an appoinment in the Śląskie, Dolnośląskie:
Contact: +48 607 662 694
4.
Book an appoinment in the Pomorskie:

Contact: +48 605 052 270