Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MTM EUROPE Sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

MTM EUROPE Sp. z o.o. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Twoich danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

W zależności od udzielonej zgody:

  1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z MTM EUROPE Sp. z o.o. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)  w celu realizacji usługi
  1. MTM EUROPE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
  5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będzie Pan/Pani zwycięzcą konkursu lub promocji i odebrania nagrody, która wymaga rozliczenia podatkowego
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wycofanie zgód

W celu wycofania swoich zgód handlowych i marketingowych prosimy o kontakt na adres email rezygnacja@cafardini.com.

#Cafardini