Regulaminy

Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia 01.06.2019

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

Usługa Newsletter udostępniania jest przez MTM EUROPE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000236724, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8151679324, numer Regon: 180046703, zwaną dalej „Cafardini”.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: MTM EUROPE sp. z o.o.

ul. Podzwierzyniec 29 37-100 Łańcut

2) adres poczty elektronicznej: office@cafardini.com 3) numer telefonu: 601 571 174

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez MTM EUROPE informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Newsletter zawiera informacje o ofercie Cafardini, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, inne wiadomości dotyczące Cafardini oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Cafardini

Każdy Newsletter zawiera:

1) informacje o MTM EUROPE sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.cafardini.com

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e- mail) informacji handlowych

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Cafardini wiadomości elektronicznej

Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest MTM EUROPE sp. z o.o. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie usług marketingowych.

Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, pisząc maila na adres rezygnacja@cafardini.com

W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny rezygnacja@cafardini.com 2) pocztą tradycyjną

MTM EUROPE Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.cafardini.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.cafardini.com przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.cafardini.comZalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.cafardini.com

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ CAFARDINI

1. Niniejszy Regulamin jest ważny od dnia 28.10.2015 roku, określa ogólne zasady nabycia i używania karty podarunkowej Cafardini zwanej Gift Card.

2. Karty podarunkowe można nabyć u Doradców Cafardini, do których kontakt znajduje się na stronie internetowej www.cafardini.com w zakładce REZERWACJA SPOTKANIA lub kontaktując się mailowo na adres: gift@cafardini.com

3. Karta podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Okres ważności karty nie może być przedłużony. Środki pieniężne, które nie zostały zrealizowane przed upływem ważności karty zostaną utracone.

4. Kartę podarunkową można zrealizować tylko w stacjonarnych punktach obsługi Klienta Cafardini – obecnie: Warszawa, Katowice. Karta podarunkowa obejmuje produkty w pełnej cenie jak i te objęte promocją lub rabatem.

5. Karta podarunkowa Cafardini jest kartą jednorazowego użytku.

6. Jeżeli wartość wybranych produktów będzie wyższa od prezentu przypisanego do karty, Użytkownik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z karty.

7. Wymiana karty podarunkowej na gotówkę nie jest możliwa.

8. Karta podarunkowa podlega zwrotowi na rzecz Cafardini, gdy zostanie zlecona jej realizacja.

9. Karta podarunkowa jest kartą imienną, nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

10. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Cafardini żadne roszczenia.

11. Cafardini ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w przypadku, gdy karta jest uszkodzona, co uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej informacji, upłynął okres jej ważności lub gdy Użytkownik chce zrealizować zamówienie o wyższej kwocie niż została zakupiona karta i odmawia zapłaty brakującej części ceny w sposób określony w ust. 6.. Wówczas Cafardini nie odpowiada za skutki niemożliwości realizacji karty.

12. Reklamacje związane z kartami podarunkowymi Cafardini mogą być składane pisemnie w stacjonarnych punktach obsługi Klienta Cafardini (Warszawa, Katowice) w godzinach ich otwarcia, bądź na adres: MTM EUROPE sp. z o.o. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, , z dopiskiem: „Reklamacja karty podarunkowej Cafardini”. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

13. Przedmiotowa karta imienna jest znakiem legitymacyjnym, do którego zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

14.W momencie zakupu karty podarunkowej wydany zostanie dowód w postaci formularza zamówienia Cafardini.

15. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w stacjonarnych punktach obsługi Klienta Cafardini.

#Cafardini